Josefin T. / MIKAs Stockholm | Makeup & hair: Emike Szanto