Chand Smith for ADON Magazine NY | mua/hair: Xiangwei Zhu